FN’s 17 Verdensmål

Billedresultat for fn verdensmål logo

FN’s 17 Verdensmål
Vi bestræber os for at være med til at løfte FN’s 17 Verdensmål. I særdeleshed er vi optagede af at løfte følgende Verdensmål:

Billedresultat for fn verdensmål 4

Vi har særlig fokus på delmål 4.7: Inden 2030 skal alle elever have tilegnet sig den viden og de færdigheder, som er nødvendig for at fremme en bæredygtig udvikling, herunder bl.a. gennem undervisning i bæredygtig udvikling og en bæredygtig livsstil, menneskerettigheder, ligestilling mellem kønnene, fremme af en fredelig og ikke-voldelig kultur, globalt borgerskab og anerkendelse af kulturel mangfoldighed og af kulturens bidrag til en bæredygtig udvikling.

Kort fortalt ser vi mål 4, som det overordnede formål, der danner afsæt for den læring og de kompetencer vi understøtter med vores tilbud.

Billedresultat for fn verdensmål 15

I formidlingen af Verdensmål 15 har vi særligt fokus på følgende delmål:

15.1 Inden 2020, sikre bevarelse, genoprettelse og bæredygtigt brug af økosystemer på land og i ferskvand, specielt skove, vådområder, bjerge og tørområder i henhold til forpligtigelser under internationale aftaler.

15.2 Inden 2020, fremme bæredygtig forvaltning af alle typer af skove, stoppe skovrydning, genskabe forringede skove og væsentligt øge skovrejsning og skovplantning globalt set.

15.5 Tage omgående og væsentlig handling for at begrænse forringelsen af naturlige levesteder, stoppe tab af biodiversitet og, inden 2020, beskytte og forhindre udryddelse af truede arter.

15.8 Inden 2020, introducere foranstaltninger for at forhindre indførelsen, og væsentlig begrænse indvirkningen, af naturfremmede arter på land- og i vandøkosystemer, og kontrollere eller udrydde de prioriterede arter.

15.9 Inden 2020, integrere økosystem- og biodiversitetsværdier ind i national og lokal planlægning, i udviklingsprocesser, og i fattigdomsbekæmpelsesstrategier og redegørelser.

Mål 15 danner i vid udstrækning ramme for den vifte af temaer, emner og aktiviteter vi tilbyder i vores formidling og som vi bruger til at løfte mål 4.7.

Læs mere om FN’s 17 Verdensmål HER:

verdensmaalene-logo-kvadratisk